Header BSO

Veelgestelde vragen BSO

Rekenen jullie inschrijfgeld?
Nee, wij rekenen geen inschrijfgeld.

Van KDV naar BSO?

Gaat uw kind niet meer naar het kinderdagverblijf  maar naar de BSO? Dan heeft dat gevolgen voor de kinderopvangtoeslag.
Geef de wijziging binnen 4 weken door aan de Belastingdienst Toeslagen.
Doe dat uiterlijk binnen drie maanden: anders vervalt uw recht op toeslag over die maanden. 
Wijzigingen doorgeven.

 

Mag mijn kind vriendjes meenemen naar de BSO? 

Net als thuis mag uw kind ook bij ons af en toe een vriendje of een vriendinnetje meenemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat een extra kind past binnen de BKR (leidster - kindratio) . Ook is het belangrijk dat er goede afspraken zijn gemaakt over het halen en brengen. Overlegt u daarom van tevoren even met ons.

Mag u uw contractueel ingeplande dagdelen ruilen?

Vanwege de drukbezette groepen zijn er helaas minder mogelijkheden om uw contractueel ingeplande dagdelen om te ruilen voor andere dagdelen.
Onze ervaring is dat we vaak geen gehoor kunnen geven aan specifieke wensen.
We doen ons uiterste best om u, binnen de mogelijkheden die er zijn, alternatieven aan te reiken. 

Voor ruilen gelden de volgende regels:

  • U kunt ruilaanvragen indienen bij  per mail : k.clevis@sko-alv.nl 
  • U dient de dagdelen binnen 1 maand na de dag dat uw kind NIET komt op te nemen.
  • U kunt uw gewenste datum pas 3 weken van te voren aanvragen.
  • Twee weken voor de aangevraagde datum laten wij u weten of uw kind aanwezig kan zijn. In verband met aanmeldingen van nieuwe kinderen en wisselingen van kinderen die al bij ons komen, kunnen we dit helaas niet eerder toezeggen. 
  • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep
  • Er is geen inzet van extra pedagogische medewerkers nodig
  • Het ruilen van feestdagen conform CAO Kinderopvang vallen buiten deze regeling.

HET RUILEN VAN DAGDELEN IS GEEN RECHT MAAR EEN EXTRA SERVICE DIE WIJ AAN OUDERS PROBEREN TE LEVEREN MET BEHOUD VAN DE GROEPSSTABILITEIT EN KWALITEIT 

 

Moet ik betalen als mijn kind een keer niet komt door ziekte of anderzins?

Ja. Voor de opvang wordt een overeenkomst opgemaakt waarin is vastgelegd op welke dagen uw kind de opvang bezoekt. U bent op die dagen verzekerd van opvang. Wij rekenen op die inkomsten, omdat onze kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting gewoon doorgaan, ook als uw kind een keer niet komt. Mocht u tijdig weten dat uw kind niet kan komen (bijv. een speciale gebeurtenis) dan kunt u navragen of een ruiling mogelijk is.


Ik stop met werken heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?
Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als ik binnen 6 maanden geen werk heb of een opleiding volg? 
U hebt na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten. Voorbeeld : U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 augustus. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 augustus. Dat betekent 31 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 1.085 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

Hoe weet de belastingdienst hoeveel uren ik werk? 
U moet dit vooraf zelf voor het hele jaar aan de belastingdienst doorgeven. De belastingdienst controleert achteraf of het aantal opvanguren past met het aantal gewerkte uren (140% voor hele dagopvang).

Meld uw kind aan Geef een wijziging door