Header BSO

Veelgestelde vragen BSO

Rekenen jullie inschrijfgeld?
Nee, wij rekenen geen inschrijfgeld.

 

Van KDV naar BSO?
Gaat uw kind niet meer naar het kinderdagverblijf  maar naar de BSO? Dan heeft dat gevolgen voor de kinderopvangtoeslag.
Geef de wijziging binnen 4 weken door aan de Belastingdienst Toeslagen.
Doe dat uiterlijk binnen drie maanden: anders vervalt uw recht op toeslag over die maanden. 
Wijzigingen doorgeven.

Mag mijn kind vriendjes meenemen naar de BSO? 
Net als thuis mag uw kind tijdens de schoolweken bij ons af en toe een vriendje of een vriendinnetje meenemen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat een extra kind past binnen de BKR (leidster - kindratio) . Ook is het belangrijk dat er goede afspraken zijn gemaakt over het halen en brengen. Overlegt u daarom van tevoren even met ons.

Mag u uw contractueel ingeplande dagdelen ruilen?
De afgelopen jaren hebben wij proberen te werken met flexibiliteit richting ouders m.b.t. ruilingen. Na diverse evaluaties is gebleken dat eigenlijk niemand daar echt mee was geholpen: onze Planners werden zoveel overstelpt met aanvragen dat dit vele uren per week extra uren administratie vergden en veel ouders kregen toch nog vaak te horen dat geen ruiling mogelijk was. Dit leidde  tot veel teleurstellingen.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om per 1 juli 2020 te stoppen met ruilingen. Uiteraard hebben wij wel een alternatief bedacht

extra (gratis) dagdelen (5,25 uren)
Het wordt nu mogelijk dat ouders
- af en toe flexibel kunnen omgaan met opvangmomenten
- het evenredig wordt verdeeld over alle ouders en kinderen

Wat betekent dit concreet?
Buitenschoolse Opvang (BSO)

  • Elk kind op de BSO ontvangt 2 extra dagdelen per kalenderjaar van 52 weken
    De extra gratis dagdelen worden alleen op schooldagen ingezet (dus niet in schoolvakanties, studiedagen e/f schoolvrije dagen)
    Voor het jaar 2020 (juli tot en met december 2020 resteert nog 1 extra dagdeel

Hoe werkt het in de praktijk?
  • Een gratis extra dagdeel vraagt u aan via het ouderportaal
  • minimaal 10 werkdagen van tevoren ontvangt u van de planner via het ouderportaal een mail waarin wordt aangegeven of het gratis dagdeel kan worden ingezet op die betreffende dag
  • de gratis extra dagdelen kunnen alleen ingezet worden als er plek is op de groep en er geen extra pedagogisch medewerker hoeft te worden ingezet.


Moet ik betalen als mijn kind een keer niet komt door ziekte of anderzins?

Ja. Voor de opvang wordt een overeenkomst opgemaakt waarin is vastgelegd op welke dagen uw kind de opvang bezoekt. U bent op die dagen verzekerd van opvang. Wij rekenen op die inkomsten, omdat onze kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting gewoon doorgaan, ook als uw kind een keer niet komt. Mocht u tijdig weten dat uw kind niet kan komen (bijv. een speciale gebeurtenis) dan kunt u navragen of een ruiling mogelijk is.


Ik stop met werken heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?
Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als ik binnen 6 maanden geen werk heb of een opleiding volg? 
U hebt na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten. Voorbeeld : U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 augustus. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 augustus. Dat betekent 31 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 1.085 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

Hoe weet de belastingdienst hoeveel uren ik werk? 
U moet dit vooraf zelf voor het hele jaar aan de belastingdienst doorgeven. De belastingdienst controleert achteraf of het aantal opvanguren past met het aantal gewerkte uren (140% voor hele dagopvang).

Meld uw kind aan Geef een wijziging door